Sytuacja kobiet na rynku pracy

Aktywność zawodowa kobiet w ostatnich latach rośnie, nadal jest jednak niższa niż
mężczyzn. Najmniejsze różnice wskaźników zatrudnienia obserwowane są wśródosób w wieku 40-54 lata, natomiast większe są…

Sytuacja kobiet w Polsce z perspektywy społeczno-ekonomicznej

Pozytywnego wpływu kobiet na rozwój społeczeństwa nie można zredukować wyłącznie do tych aspektów, które widoczne są w danych statystycznych. Warto jednak zauważyć…

Odpowiedzialni za przyszłość

Raport o odpowiedzialności społecznej wrocławskich firm. Zaangażowanie społeczne oraz dbałość o jakość otoczenia, w którym działa firma to wzięcie przez nią odpowiedzialności za przyszłość…


Jak unieść ambicje Polski?

W ciągu ostatnich 30 lat Polska osiągnęła nadzwyczajny sukces gospodarczy. W tym czasie zdołała potroić wartość swojej gospodarki i odnotowała jeden z najwyższych wzrostów wśród państw świata…

Dyskryminacja ze względu na wiek na polskim rynku pracy – diagnoza

Zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek nie należy do najczęściej dyskutowanych problemów społeczno-gospodarczych w Polsce. Na poziomie polityki publicznej mamy w ostatnich latach do czynienia…

Młodsi nie będziemy

W każdym z miast temat starzenia się ludności oraz polityka miejska wobec osób starszych postrzegane były jako jeden z tematów priorytetowych i jednocześnie o rosnącym znaczeniu. Miasta włączają kwestie osób starszych praktycznie we wszystkie aspekty swojej polityki.


Technologia w służbie społeczeństwu 2022

Zmiany klimatyczne, pandemia, wojna w Ukrainie i związany nią kryzys energetyczny lista wyzwań, z którymi musi zmierzyć się współczesny świat stale rośnie. Walka z ich skutkami to obecnie najważniejsze zadanie, które nie może być skutecznie zrealizowane…

Seniorki i seniorzy w akcji − teraz i za 15 lat

„Seniorzy w akcji” to konkurs, który powstał z przekonania, że świat zmienia się dzięki ludziom z pasją, niezależnie od ich wieku. Często jest tak, że dopiero w dojrzałym wieku pojawia się potrzeba zainwestowania w siebie i możliwość zrobienia czegoś dla społeczności…

Badanie czynników warunkujących
utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego

Efektem zachodzących w ostatnich latach zmian demograficznych jest przekształcenie struktury
wieku ludności i starzenie się społeczeństwa…


Srebrząca się gospodarka
Jak uwolnić potencjał seniorów?

Współczynniki aktywności zawodowej w grupach wiekowych 50-59 lat są wysokie (kilkadziesiąt punktów procentowych ponad średnią), ale progi 60 lat i 65 lat stanowią wyraźne granice końca aktywności ekonomicznej…

Behawioralnie o polityce
aktywizacji seniorów

Istota aktywizacji seniorów polega na przeciwdziałaniu problemowi o ewidentnym podłożu behawioralnym (przez zmianę przyzwyczajeń, błędnych przekonań i stereotypów), dlatego perspektywa behawioralna jest…

AGE Barometer 2019

The AGE Barometer seeks to analyse the situation of older people from the perspective of the European Union and national member states. In this first exercise, AGE members from Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Malta, the Netherlands, Spain, Sweden and the United…


Gospodarka senioralna w Polsce
– stan i metody pomiaru

Przekazujemy Państwu raport metodologiczny z badania pt. Gospodarka senioralna w Polsce – stan i metody pomiaru. Głównym celem opracowania jest przedstawienie efektów prac związanych z z przygotowaniem metodologii…

Wykorzystanie zawodowego potencjału starszych pokoleń

Zachodzące w Polsce zmiany demograficzne i będące ich skutkiem rosnące niedobory siły roboczej na rynku pracy sprawiają, że aktywizacja zawodowa osób starszych stała się jednym z kluczowych tematów zainteresowania…

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2020 roku

W Polsce w 2020 r. aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia była wyższa niż przed rokiem. Zanotowano wyższy wskaźnik zatrudnienia oraz wyższy współczynnik aktywności zawodowej. Zmniejszyła się liczba bezrobotnych…


Nowe podejście do starzenia się w Unii Europejskiej

Prognozy jednoznacznie wskazują, że wszystkie społeczeństwa Europy się starzeją, a do 2060 r. polskie społeczeństwo będzie jednym z najstarszych w Unii Europejskiej. Przedmiotem badania niniejszej pracy jest więc sposób…

HRM Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

The current discourse on the professional activation of seniors is based on the “on the aging society” paradigm. The progressive aging of the population creates new challenges for socio–economic life. The negative phenomena of these changes…