PASZPORT KOMPETENCJI SILVERSA JEST INNOWACYJNYM NARZĘDZIEM DIAGNOZY, ROZWOJU I GRATYFIKACJI DOJRZAŁEGO PRACOWNIKA

Opracowanie własne Fundacji Aktywny Senior


Co oferuje Paszport Kompetencji Silversa?

 1. Konsultacje indywidualne z Doradcą zawodowym (testy predyspozycji i preferencji zawodowych, kwestionariusze umiejętności, zdolności, zainteresowań i wartości oraz rozmowa biograficzna w celu zdiagnozowania posiadanych przez Silversa kompetencji oraz wyznaczania indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego).
 2. Konsultacje indywidualne z Psychologiem (diagnoza potencjału osobowościowego, wzmocnienie poczucia własnej wartości, poczucia sprawczości i operatywności, wzmocnienie motywacji do działania, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu).
 3. Warsztaty z zakresu kompetencji personalno-społecznych, rozwoju osobistego, funkcjonowania na współczesnym rynku pracy, prowadzone osobno przez doradcę zawodowego i psychologa.
 4. Opracowanie pakietu dokumentów Silversa (zawierającej CV kompetencyjne Silversa, opinie doradcy zawodowego i psychologa dotyczące posiadanych przez pracownika kompetencji, cech osobowościowych, kwalifikacji, talentów, potrzeb, możliwości i ograniczeń, określenie celu rozwoju zawodowego i społecznego).

01Proces wsparcia

Proces wsparcia to cykl konsultacji indywidualnych oraz warsztatów z zakresu rozwoju osobistego, doskonalących kompetencje personalno-społeczne prowadzonych przez doradcę zawodowego i psychologa.

Cały blok edukacyjno-warsztatowy obejmuje 26 godzin, w tym:

 • Diagnoza kompetencji Silversa – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym: 2 godz.
 • Udzielenie wsparcia psychologicznego Silversa – spotkania indywidualne z psychologiem: 2 godz.
 • Sporządzenie opinii przez doradcę zawodowego: 2 godz.
 • Sporządzenie opinii przez psychologa: 2 godz.
 • Warsztat doskonalący kompetencje Silversa pt. „Efektywna komunikacja od juniora do seniora”: 3 godz.
 • Warsztat z rozwoju osobistego prowadzony przez psychologa pt. „Radzę sobie”: 3 godz.
 • Warsztat doskonalący kompetencje pt. „Kreatywny i przedsiębiorczy Silvers”: 3 godz.
 • Warsztat z rozwoju osobistego prowadzony przez psychologa pt. „Weź ster we własne ręce”: 3 godz.
 • Wsparcie przy przygotowaniu CV Kompetencyjnego Silversa – doradca zawodowy: 2 godz.
 • Indywidualna konsultacja zarówno doradcy zawodowego, jak i psychologa podsumowująca indywidualny plan działania i Paszport Kompetencji Silversa: 4 godz.

Zgodnie z preferencjami klienta – Silversa, proces wsparcia i diagnozy, czyli spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem mogą odbywać się stacjonarnie, on-line lub w trybie hybrydowym.

Rezultatem tych działań jest stworzenie w wersji elektronicznej i papierowej Paszportu Kompetencji Silversa, który zawiera:

 • Opis dotychczasowej kariery zawodowej Silversa
 • Profil psychologiczny Silversa
 • Opis zdolności, umiejętności i kompetencji Silversa
 • Wynik testu predyspozycji i preferencji Silversa
 • Cele krótko i długofalowe w perspektywie rozwoju zawodowego i społecznego
 • Możliwe formy aktywizacji Silversa, sposoby poszukiwania pracy i zatrudnienia
 • CV kompetencyjne