Warunki współpracy przy realizacji projektu

Potwierdzeniem zaproszenia do rozpoczęcia współpracy w ramach projektu  Przedsiębiorczość 60+ (P60+) jest wypełnienie i przesłanie grantu przedemerytalnego do Fundacji Aktywny Senior za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego.

Grant przedemerytalny jest umownym określeniem używanym w P60+, który określa wolę przedsiębiorcy do zaproszenia pracownika/osoby nabywającej prawa emerytalne w bieżącym roku do udziału w projekcie. Grant stanowi rodzaj wzajemnego zobowiązania przedsiębiorcy i Fundacji do przeprowadzenia działań wspierających pracownika/osobę podczas procesu określania jego aktualnych kompetencji, cech osobowościowych, umiejętności oraz poczucia własnej wartości.

  Dane teleadresowe podmiotu/firmy/przedsiębiorstwa

  Wsparcia w ramach P60+ dla osoby delegowanej wynosi do 10 godz. Nie wlicza się w to ewentualnych indywidualnych potrzeb konsultacji, po zakończeniu tego procesu.

  Rezultatem udziału w procesie określenia aktualnych kompetencji, jest ugruntowanie poczucia własnej wartości oraz posiadanych umiejętności i predyspozycji poprzez wspólne wypracowanie Karty Kompetencji twórcy/współtwórcy/wolontariusza. (Karta Kompetencji jest własnością osoby delegowanej)

  Cały projekt ma charakter projektu zwinnego czyli takiego, który jest modyfikowany na bieżąco, dostosowujący się do aktualnych potrzeb i doświadczeń uczestników realizowanego projektu. Oznacza to również, że wszyscy beneficjenci i interesariusze  są uczestnikami innowacji. Wspólnie się uczą i na bieżąco korygują oraz wdrażają konieczne zmiany, w celu doskonalenia procesu.

  Procedura działania, postępowania:

  1. Przedsiębiorca za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesyła grant przedemerytalny do FAS.
  2. Fundacja AS ustala mailowo z osobą delegowaną termin i miejsce spotkania.
  3. W pierwszym spotkaniu uczestniczą: osoba delegowana, doradca zawodowy, przedstawiciel Fundacji.
  4. Pierwsze bezpośrednie spotkanie  kontaktowe odbywa się w Infopunkt BarBara, przy przejściu podziemnym ul. Świdnicka – Kazimierza Wielkiego. (miejsce publiczne, niezależne, dobrze skomunikowane)  
  5. W trakcie spotkania zostają ustalone niezbędne warunki współpracy.
  6. Kolejne spotkania mogą być bezpośrednie lub online w zależności od ustaleń przyjętych przez strony.
  7. Spotkanie podsumowujące odbywa się stacjonarne w Infopunkt BarBara. Chyba, że strony ustalą inaczej.
  8. Przedsiębiorca otrzymuje mailem informacje o zakończonym procesie wsparcia dla osoby delegowanej.
  9. Integralną częścią informacji o zakończonym procesie wsparcia P60+ jest  faktura na kwotę ryczałtową 1900 zł. (jeden tysiąc dziewięćset zł.) brutto, (Fundacja nie jest objęta VAT), według odpłatnej działalności pożytku publicznego nie przynoszącej zysku.
  10. Kwota ryczałtu pokrywa tylko koszty organizacji pozarządowej związanej z realizacją Grantu przedemerytalnego. (www.poradnik.ngo.pl/odplatna-dzialalnosc-pozytku-publicznego).
  11. Istnieje możliwość przekazania kwoty ryczałtowej 1900 zł. w postaci „darowizny na cele statutowe Fundacji” (www.f-as.pl/wsparcie/)