Szanowni Państwo, Przedsiębiorcy

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia i aktualnie dostrzeganą potrzebę rynku pracy, Fundacja zaprasza do współudziału w projekcie Przedsiębiorczość 60+ (P60+). Jednym z celów tego projektu jest wspieranie osób, które w bieżącym roku nabywają uprawnienia emerytalne. Wsparcie tym osobom proponujemy poprzez pomoc w określeniu aktualnie posiadanych kompetencji, cech osobowościowych, umiejętności i wiary w swoją osobistą wartość. Jest to program autorski Fundacji.

Naszym zdaniem są to kluczowe czynniki, które pozwolą zrozumieć dotychczasowym pracodawcom, przedsiębiorcom i pracownikom wzajemne oczekiwania i potrzeby, nową zależność, określaną mianem partnerstwa.

W ramach tego projektu, jako wsparcie dla osób nabywających uprawnienia emerytalne, do określenia własnych, aktualnych kompetencji proponujemy:

 • wstępną rozmowę, omówienie celu i zasad wsparcia,
 • kwestionariusz podsumowujący własną ścieżkę zawodową,
 • kwestionariusz „ Moje silne i mocne strony”,
 • kwestionariusz „Kompetencje”,
 • test predyspozycji zawodowych Johna L. Hollanda,
 • kwestionariusz hierarchii wartości.

Wszystkie zebrane powyżej informacje będą wspólnie konsultowane i omówione z doradcą. Kolejnym krokiem dla osób uczestniczących w projekcie będą rozmowy i konsultacje z przedstawicielami Fundacji, pomagające zrozumieć, w  jaki sposób wykorzystywać i zarządzać, swoimi nowo „odkrytymi” kompetencjami i posiadaną wiedzą.

Państwa dotychczasowi pracownicy, dzięki udziale w projekcie pozyskują:

 • świadomość swoich aktualnych kompetencji,
 • świadomość, że dotychczasowy okres pracy zawodowej to nie koniec osobistej aktywności zawodowej i społecznej,
 • większą wiarę i pewność siebie,
 • przekonanie, że jestem dla swojego otoczenia pełnoprawnym i pełnowartościowym PARTNEREM,
 • przekonanie, że wszystkie nowe wybory należą i zależą ode mnie samej/samego,
 • przekonanie, że mogę i chcę wykorzystać swoje kompetencje w dotychczasowych oraz nowych zadaniach i wyzwaniach.

Co naszym zdaniem Państwo jako przedsiębiorcy zyskają dla swojego biznesu, biorąc udział w tym projekcie?:

 • możliwość współpracy ze świadomym własnych kompetencji partnerem biznesowym nabywającym prawa do emerytury,
 • możliwość budowania nowych relacji – porozumienia z dotychczasowym pracownikiem w ramach dalszej współpracy,
 • wzrost poczucia wartości pracownika i pracodawcy, tworzenie nowych, korzystnych dla obu stron relacji zawodowych i interpersonalnych,
 • możliwość dalszej współpracy z „dotychczasowym pracownikiem”, na nowych, partnerskich warunkach,
 • możliwość współpracy z partnerem-mentorem, który własnym doświadczeniem i posiadaną wiedzą może pomóc w adaptacji młodych i nowych pracowników.

Aktualna, popandemiczna sytuacja na rynku pracy uwypuklająca rynek pracownika, potwierdza naszym zdaniem konieczność podjęcia opisanych przez nas powyżej działań. W ramach tego projektu – eksperymentu, pragniemy uświadomić zarówno pracodawcom jak i pracownikom, którzy nabywają świadczenia emerytalne, że są  nadal użytecznymi i pełnowartościowymi Partnerami na różnych obszarach społeczno-gospodarczych.

Sądzimy, że w obecnym czasie, kiedy dominuje praca hybrydowa, szczególnego wymiaru może nabrać edukacja i wparcie pracowników młodego pokolenia przez pracowników nabywających świadczenia emerytalne. Zapoznanie się ze stanowiskiem pracy, kulturą organizacyjną firmy naszym zdaniem powinno odbywać się w systemie stacjonarnym. Tutaj dużą rolę mogą odegrać pracownicy o dużym doświadczeniu i wysokich kompetencjach.

Projekt Przedsiębiorczość 60+ jest w fazie inicjacji (rozwoju), a zatem już na tym etapie wymaga finansowania jego realizacji. Proponujemy, aby partycypowali Państwo w kosztach wyżej wymienionego projektu, poprzez sfinansowanie diagnozy pracownika (wywiady, kwestionariusze, testy, analizy badań) i komplementarnego wsparcia, którym może być „grant przedemerytalny”.

Na chwile obecną, w założeniach tego projektu skupiamy się tylko na pracownikach, którzy nabywają świadczenia emerytalne w danym roku. Zależy nam na tym, aby zaangażowane strony dzieliły się doświadczeniami i wymieniały dobrymi praktykami, w celu ulepszania wspólnie podjętych działań.