Szanowni Państwo

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia i aktualnie dostrzeganą potrzebę rynku pracy, Fundacja zaprasza do współudziału w projekcie Przedsiębiorczość 60+ (P60+).

Jednym z celów tego projektu jest wspieranie osób, które w bieżącym roku nabywają uprawnienia emerytalne. Pomoc polegać będzie na określeniu aktualnie posiadanych przez Państwa kompetencji, cech osobowościowych, umiejętności oraz zakresu poczucia własnej wartość.

Naszym zdaniem są to kluczowe czynniki, które pozwalają zrozumieć dotychczasowym pracodawcom i pracownikom wzajemne oczekiwania i potrzeby oraz nową zależność określaną mianem partnerstwa.

Proponujemy aby  w/w działania polegające na diagnozie Państwa kompetencji sfinansowali pracodawcy, przedsiębiorcy jako rodzaj grantu przedemerytalnego.

Aby określić Państw kompetencje, w ramach projektu P60+ zostaną przeprowadzone:

 • wstępna rozmowa, omówienie celu i zasad wsparcia,
 • kwestionariusz podsumowujący własną ścieżkę zawodową,
 • kwestionariusz „ Moje silne i mocne strony”,
 • kwestionariusz „Kompetencje”,
 • test predyspozycji zawodowych Johna L. Hollanda,
 • kwestionariusz hierarchii wartości.

Wszystkie zebrane powyżej informacje, będą wspólnie konsultowane i omówione z doradcą. Będą stanowiły własność osób nabywających uprawnienia emerytalne.

Kolejnym krokiem dla osób uczestniczących w projekcie będą rozmowy i konsultacje z przedstawicielami Fundacji, pomagające zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywać i zarządzać swoimi nowo „odkrytymi” kompetencjami i posiadaną wiedzą.

Co naszym zdaniem Państwo, jako dotychczasowi pracownicy nabywający prawa emerytalne, zyskujecie biorąc udział w tym projekcie?

 • świadomość swoich aktualnych kompetencji,
 • świadomość, że dotychczasowy okres pracy zawodowej to nie koniec osobistej aktywności zawodowej i społecznej,
 • większą wiarę i pewność siebie,
 • przekonanie, że jesteś dla swojego otoczenia pełnoprawnym i pełnowartościowym PARTNEREM,
 • przekonanie, że wszystkie nowe wybory należą i zależą ode mnie samej/samego,
 • przekonanie, że mogę i chcę wykorzystać swoje kompetencje w dotychczasowych oraz nowych zadaniach i wyzwaniach.

Co naszym zdaniem pracodawcy – partnerzy zyskają dla swojego biznesu biorąc udział w tym projekcie?

 • możliwość współpracy ze świadomym własnych kompetencji partnerem biznesowym nabywającym prawa do emerytury,
 • możliwość budowania nowych relacji – porozumienia z dotychczasowym pracownikiem w ramach dalszej współpracy,
 • wzrost poczucia wartości pracownika i pracodawcy, tworzenie nowych, korzystnych dla obu stron relacji zawodowych i interpersonalnych,
 • możliwość dalszej współpracy z „dotychczasowym pracownikiem”, na nowych, partnerskich warunkach,
 • możliwość współpracy z partnerem-mentorem, który własnym doświadczeniem i posiadaną wiedzą może pomóc w adaptacji młodych i nowych pracowników.

Aktualna, po pandemiczna sytuacja na rynku pracy uwypuklająca rynek pracownika, potwierdza naszym zdaniem konieczność podjęcia opisanych powyżej działań. W ramach tego projektu – eksperymentu, pragniemy uświadomić zarówno pracodawcom jak i pracownikom, którzy nabywają świadczenia emerytalne, że są nadal użytecznymi i pełnowartościowymi Partnerami w różnych obszarach społeczno-gospodarczych.

Sądzimy, że w obecnym czasie, kiedy dominuje praca hybrydowa, szczególnego wymiaru może nabrać edukacja i wparcie pracowników młodego pokolenia przez pracowników nabywających świadczenia emerytalne. Zapoznanie się ze stanowiskiem pracy, kulturą organizacyjną firmy naszym zdaniem powinno odbywać się w systemie stacjonarnym. Tutaj dużą rolę mogą odegrać pracownicy o dużym doświadczeniu i wysokich kompetencjach.

Projekt Przedsiębiorczość 60+ jest w fazie inicjacji, dlatego skupiamy się tylko na tych  pracownikach, którzy nabywają świadczenia emerytalne w bieżącym roku.

Jesteśmy otwarci na nową wiedzę i permanentne doskonalenie się, dlatego liczymy na Państwa współpracę przez wzajemną wymianę myśli, doświadczeń, obserwacji i ewentualnych bieżących korekt. Świat stawia przed nami coraz więcej wyzwań, także w obszarze budowania nowych relacji zawodowo-biznesowych. Mamy nadzieję na wzajemną inspirację oraz gotowość do wszechobecnych zmian społeczno-gospodarczych.